चावल / आटा मिल, एयर कंप्रेसर, ब्लोअर, इत्यादि

PIX-Brawn®-XT
हाइब्रिड, टाइमिंग + पॉली-वि, आटाचक्कीबेल्ट्स
PIX-Duo®-XS
दोतरफा, हेक्सागोनलबेल्ट्स
PIX-Duo®-XR
दोतरफा, हेक्सागोनल, मोल्डेडरॉएजकॉग्डबेल्ट्स
PIX-X'set®
व्रैपबेल्ट्स
PIX-X'tra®
मोल्डेडरॉएजकॉग्डबेल्ट्स

PIXTRANS